Những nguyên nhân facebook của bạn không thể gửi lời mời kết bạn

Khi bạn gửi lời mời kết bạn đến một ai đó mà bạn không thể kết bạn được, trong khi đó người được bạn gửi lời mời cũng muốn đồng ý lời mời kết bạn đó nhưng không thành công.Có một số nguyên nhân dẫn đến tình huống trên :
 + Người nhận lời mời kết bạn hoặc người gửi lời mời kết bạn bị chặn tạm thời chặn kết bạn tạm thời hoặc mãi mãi (chờ cho hết thời gian chặn hoặc chấp nhận không kết bạn được nữa).
 + Người nhận lời mời kết bạn hoặc người gửi lời mời kết bạn đã có quá 5000 friend (bạn phải bỏ friend với người đã kết bạn, mới thêm được bạn mới).
+ Người nhận lời mời kết bạn đã full lời mời chưa chấp nhận nên không thể nhận thêm lời mời kết bạn (người đó phải xóa yêu cầu hoặc đồng ý với những lời mời kết bạn trước đó). Chúc các bạn thành công !

1 nhận xét: